ANVÄNDARVILLKOR OCH PERSONUPPGIFTSPOLICY

ANVÄNDARVILLKOR FÖR WELLIE

1. Om användarvillkorens tillämplighet m.m.

Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller för AB Kvällstidningen Expressens (”Expressen”) tjänst Wellie (i det följande kallad ”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls genom webbplatsen www.wellie.se samt genom appen Wellie.

Tjänsten är utvecklad för att hjälpa och inspirera registrerade medlemmar med hälsa, kost, träning och motivation.

Tjänsten erbjuder tillgång till kost- och träningsprogram. Medlemmar får också möjlighet att ta del av kunskaper och erfarenheter från särskilt utsedda coacher. Tjänsten passar både den som vill gå ner i vikt och den som inte har viktfokus, men som vill ha hjälp att leva mer hälsosamt. Det närmare innehållet i Tjänsten framgår av webbplatsen www.wellie.se samt av appen Wellie.

Genom att bli medlem och teckna abonnemang på Tjänsten ingår du avtal med Expressen. Du godkänner därmed och förbinder dig att följa Användarvillkoren. Du uppmanas därför att läsa Användarvillkoren noggrant. Vid var tid gällande Användarvillkor finns tillgängliga på www.wellie.se.

2. Medlemskap

För att du ska kunna använda Tjänsten behöver du skapa ett medlemskonto, välja betalningsmetod samt ladda ner appen Wellie på anvisat sätt. När du väljer en betalningsmetod som administreras av tredje part förutsätts du även godkänna tredje parts villkor. Du måste ha fyllt 18 år för att använda och teckna abonnemang på Tjänsten. Om du är under 18 år krävs skriftligt samtycke från vårdnadshavare.

Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas eller nyttjas av annan. Som medlem ansvarar du för att dina inloggningsuppgifter inte görs tillgängliga för andra. Misstänker du att någon obehörig tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast informera Expressen om detta. Expressen ansvarar inte för eventuell skada som orsakats genom annans obehöriga användande av dina uppgifter eller medlemskontot i övrigt.

Du åtar dig att se till att de uppgifter som du lämnar via ditt medlemskonto är korrekta samt att de vid behov uppdateras.

3. Användning av Tjänsten

Tjänsten får användas endast för privat och icke-kommersiellt bruk. Det är inte tillåtet för en medlem att lagra, sprida, kopiera eller på annat sätt använda material från Tjänsten i syften som inte är privata.

4. Abonnemangsperiod, avgifter och provperiod

Abonnemang för Tjänsten tecknas för den period som du överenskommer med Expressen vid skapandet av ditt medlemskonto. Efter denna period förlängs abonnemanget automatiskt med en (1) månad i taget till dess uppsägning sker enligt Användarvillkoren.

Om du inte säger upp ditt medlemskap före utgången av gällande abonnemangsperiod, godkänner du att abonnemangsavgiften för kommande månad debiteras enligt din betalningsmetod. Abonnemangsavgiften betalas i förskott för kommande månad och återbetalas inte. Som medlem har du alltid rätt att nyttja Tjänsten till dess att din abonnemangsperiod löpt ut.

Du kan säga upp ditt abonnemang på Tjänsten när som helst. Om du önskar säga upp abonnemanget ska detta meddelas Expressen via e-post, kundservice@wellie.se, brev eller, om Expressen tillhandahåller en sådan funktion, via webbplatsen www.wellie.se. Vid uppsägning avslutas ditt abonnemang automatiskt vid slutet av den aktuella abonnemangsperioden om du inte dessförinnan erlagt abonnemangsavgift för nästkommande månad, i vilket fall abonnemanget avslutas vid utgången av den månad som du erlagt betalning för.

Ett medlemskap som ger tillgång till Tjänsten kan inledas med en kostnadsfri provperiod som varar i två (2) veckor eller vad som angetts vid registreringen. Redan vid påbörjandet av en kostnadsfri provperiod behöver du dock välja en betalningsmetod kopplat till ett betalkort. I samband med att du registrerar en betalningsmetod kommer ditt konto, av kortadministrativa skäl, att debiteras ett belopp om en (1) krona, vilket belopp Expressen återbetalar till det konto som hör till den valda betalningsmetoden.Under den kostnadsfria provperioden kan du när som helst välja att säga upp ditt medlemskap och abonnemang enligt ovan och då behöver du inte betala någon abonnemangsavgift.

Om medlemskapet inte sägs upp innan den kostnadsfria provperioden löpt ut övergår provperioden automatiskt till ett löpande abonnemang. Abonnemangsavgiften kommer i så fall att debiteras enligt din betalningsmetod vid utgången av den kostnadsfria provperioden.

Abonnemangsavgiften för Tjänsten utgår i enlighet med vid var tid gällande prislista om inte annat överenskommits. Prislistan finns tillgänglig på webbplatsen www.wellie.se. De priser som anges inkluderar mervärdesskatt.

5. Betalning

Betalning av abonnemangsavgiften sker i förskott på den första dagen för ditt betalda abonnemang. Därefter sker betalning av abonnemangsavgiften i förskott vid utgången av varje efterföljande trettio (30) dagarsperiod. I vissa fall kan tidpunkten för betalning ändras, till exempel om din betalningsmetod inte har kunnat bekräftas.

Om en betalning inte kan dras från ditt konto på grund av att betalningsmetoden har upphört, det saknas tillräckliga medel eller annat liknande skäl, får Expressen avbryta din tillgång till Tjänsten till dess din betalningsmetod fungerar och betalning erhållits. Vid försenad betalning har Expressen även rätt att debitera dröjsmålsränta enligt lag på förfallna belopp, lagstadgad påminnelseavgift samt, i förekommande fall, inkassoavgift.

6. Om ångerrätt

Förutsatt att du inte samtyckt till att få tillgång till Tjänsten redan under ångerfristen samt därvid avstått från din ångerrätt, har du enligt distansavtalslagen (2005:59) rätt att inom fjorton (14) dagar räknat från dagen då avtalet ingicks, d v s dagen för ditt köp av Tjänsten, ångra ditt köp. Om du vill utnyttja ångerrätten ska du kontakta Wellies kundtjänst via e-post, kundservice@wellie.se.

Skulle du nyttja din ångerrätt har Expressen rätt att debitera dig för den tid du använt Tjänsten efter att du uttryckligen begärt att Tjänsten ska påbörjas. Utnyttjas ångerrätten kommer betald abonnemangsavgift, med avdrag för den tid du använt Tjänsten, att återbetalas senast inom fjorton (14) dagar från det datum då Expressen mottog ditt besked att du utnyttjar din ångerrätt.

7. Förtida upphörande

Om du (i) använder Tjänsten för andra syften än som anges i Användarvillkoren eller (ii) på annat sätt bryter mot Användarvillkoren eller lag vid användningen, har Expressen rätt att utan föregående meddelande stänga av din tillgång till Tjänsten och/eller säga upp ditt medlemskap och abonnemang till omedelbart upphörande.

8. Ansvar

Expressen åtar sig inget ansvar enligt Användarvillkoren för skada hos dig på grund av din eller annans tillåtna eller otillåtna användning av Tjänsten. Expressen ansvarar inte heller för hinder eller avbrott i din användning av Tjänsten eller för att tillgången begränsas på grund av överbelastning på internet eller omständighet hänförlig till mobiltelefon, dator eller andra enheter, nätverk, elektronik eller telekommunikationstjänst/-abonnemang.

Du ombeds att så snart som möjligt anmäla störning, avbrott eller annat fel i Tjänsten till Expressen. Om inte annat följer av tvingande lag är Expressens ansvar för störning, avbrott eller annat fel eller dröjsmål, som beror på förhållanden från Expressens sida och som inneburit att Tjänsten varit obrukbar under en sammanhängande tid av minst 24 timmar, begränsat till kompensation i form av att du erhåller förlängning av abonnemangs­tiden motsvarande det antal dagar som Tjänsten varit obrukbar. Rätt till kompensation föreligger endast om du anmält sådant fel eller dröjsmål till Expressen inom fem (5) dagar från att det inträffade.

9. Inget tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster

Tjänsten har utvecklats i samråd med experter inom hälsa, kost och motion. Genom Tjänsten tillhandahålls dock inte hälso- och sjukvårdstjänster. Inte heller lämnas medicinska råd eller ställs några diagnoser. Information såsom texter, bilder och annat innehåll som presenteras genom Tjänsten ska inte användas som ersättning för konsultation, råd, utvärdering eller behandling av läkare eller annan specialist inom hälso- och sjukvård.

10. Länkar

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som kontrolleras av tredje part. Expressen ansvarar inte för innehåll och överföringar från sådana länkade webbplatser.

11. Immateriella rättigheter

Allt innehåll som tillhandahålls genom Tjänsten, såsom t ex artiklar, bilder, filmklipp, grafik, teckningar, ljudklipp, recept, logotyper, datakoder och program, tillhör Expressen eller dess samarbetspartners och skyddas av svensk och internationell lagstiftning. Om inte annat uttryckligen anges i Användarvillkoren eller följer av tvingande lag, får du inte reproducera, publicera eller på annat sätt använda material som tillgängliggörs genom Tjänsten. Du får inte heller överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av Tjänsten. Obehörig användning eller spridning av innehåll som utgör en del av Tjänsten kan föranleda rättsliga åtgärder.

Expressens varumärken och kännetecken är skyddade enligt känneteckensrättslig lagstiftning. Du har inte rätt att mångfaldiga, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja eller använda Expressens varumärke på annat sätt än som anges i Användarvillkoren utan Expressens skriftliga godkännande.

12. Behandling av personuppgifter och samtycke därtill

Som medlem hos Wellie kan du om du vill lämna uppgifter om din vikt och längd samt uppgifter om din träning, kost och välmående för att på ett mer effektivt sätt nyttja alla funktioner. Vi behandlar dessa uppgifter med stöd av det samtycke som du lämnar till oss i samband med att du fyller i uppgifterna för din prenumeration av Wellie. Om du vill återkalla ditt samtycke och att vi raderar en enskild uppgift om din hälsa, vänligen kontakta kundservice på kundservice@wellie.se. På Wellie.se kan du när som helst begära ett utdrag över de uppgifter vi sparar om dig, du kan också be oss ta bort all information om dig. Det gör du genom att logga in på Wellie.se och följa instruktionerna på Mitt Konto.

Du hittar mer detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

13. Cookies

Webbplatsen www.wellie.se använder cookies, en liten textfil från vår webbserver som lagras i besökarens enhet. Cookies används för att samla in statistik om våra läsare och för att personalisera delar av webbplatsen. Dessutom används de för att styra våra annonser.

Här kan du läsa mer om vad det innebär och vad informationen används till.

Om du inte vill lagra cookies finns det flera sätt för dig att förhindra det.

  1. I din webbläsares inställningar kan du stoppa den från att lagra cookies. Tänk dock på att vissa webbplatser fungerar sämre utan cookies, att det kan försvåra tillgången till medlemssidor och att vissa funktioner inte längre stöds.
  2. Du kan rensa bort cookies från din hårddisk. Det gör dock att inställningar du gjort på vissa webbplatser inte längre finns kvar.
  3. Har du en nyare webbläsare har den ofta stöd för så kallad privat surfning eller inkognito-surfning. Det betyder att alla cookies rensas bort varje gång du stänger av din webbläsare.

14. Villkorsändring

Expressen har rätt att ändra abonnemangsavgiften, Användarvillkoren och andra villkor för Tjänsten. Alla sådana ändringar meddelas till din senast uppgivna e-postadress senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Vid sådan ändring har du rätt att avsluta abonnemanget till upphörande den dag då ändringen börjar gälla. Om du inte sagt upp abonnemanget innan ändringen trätt i kraft anses du ha godkänt ändringen.

I det fall ditt abonnemang löper med längre bindningstid än en (1) månad, påverkas du under sådan bindningstid inte av en eventuell ändring av abonnemangsavgiften. Då bindningstiden upphört kommer eventuella ändringar av abonnemangsavgiften att meddelas till din senast uppgivna e-postadress senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft för din del. Vid sådan ändring har du rätt att avsluta abonnemanget till upphörande den dag då ändringen börjar gälla. Om du inte sagt upp abonnemanget innan ändringen trätt i kraft anses du ha godkänt ändringen.

15. Lagval och tvist

Svensk lag tillämpas på Tjänsten och Användarvillkoren. Tvist hänförlig till Tjänsten eller Användarvillkoren ska avgöras av svensk allmän domstol.

16. Kontakt och information

För mer information om Tjänsten eller om du behöver hjälp med ditt medlemskonto är du välkommen att besöka webbplatsen www.wellie.se eller kontakta Expressen per e-post till kundservice@wellie.se.

Senast uppdaterade den 24 maj 2018.

iconAlertCircle

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy och policy om cookies, punkt 12 och 13 i användarvillkoren. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter här.